ظریف: مـھم تریـن چـالـش اکو نـبود الـگوی مـناسـب بـرای ھـمکاری اقـتصادی است

به گزارش تور تایلند، وزیر خارجه ایران در نشست سازمان همکاری های اقتصادی اکو گفت: اولـین و مـھم تریـن چـالـش مسـتمر مـا نـبود الـگوی مـناسـب بـرای ھـمکاری اقـتصادی و در واقـع سـرمـشق تـوسـعه اقـتصادی اسـت؛ در ایـن راسـتا مـی بـایسـت سـاخـتار ھـمکاری بـرای رسیدن بدین ھدف مجددا سازماندھی شود.

ظریف: مـھم تریـن چـالـش اکو نـبود الـگوی مـناسـب بـرای ھـمکاری اقـتصادی است

به گزارش گروه بین الملل تور تایلند، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز (18 آبان) در بیست وچهارمین نشست شورای وزیران امورخارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو در آنتالیای ترکیه ضمن تشکر از دولت و مردم جمهوری ترکیه برای برگزاری این نشست، گفت: ظـرفیت های اکو بـرای هـمگرایی و انـسجام اقـتصادی در مـنطقه مـا همچنان دسـت نـخورده بـاقی مـانـده اسـت. اولـویت اصلی دسـتور کار مـا می بـایست تـحقق اجـتماع اکو هـمراه بـا تـرویج صـلح و ثـبات و بھـروزی بیشتر مـردمـان مـنطقه و ارزش هـای غنی مشـترک بـاشـد.

ظریف اضافه کرد: سازمان همکاری اقتصادی با برخورداری از جمعیتی نیم میلیارد نفری، موقعیت جـفرافیایی فـوق الـعاده، مـنابـع سـرشـار انـرژی و مـعدنی، مـنابـع انـسانی پیشرفـته، بـازار تـجاری بـزرگ و قـرابـت ھـای فـرھنگی و تـاریخی تـمامی مـولـفه هـای مـوردنیاز بـرای موفقیت در ھمکاری چندجانبه میان ملت ھا را دارا است.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: بـا ایـن حـال اولـین و مـھم تریـن چـالـش مسـتمر مـا نـبود الـگوی مـناسـب بـرای ھـمکاری اقـتصادی و در واقـع سـرمـشق تـوسـعه اقـتصادی اسـت؛ در ایـن راسـتا مـی بـایسـت سـاخـتار ھـمکاری بـرای رسیدن بدین ھدف مجددا سازماندھی شود.

وی گفت: سـند چـشم انـداز اکو 2025 آخـرین تـلاش مـا بـرای ارتـقای تـعامـل مـنطقه ای در زمینه هـای مـختلف مـورد عـلاقـه طـرفین، شـامـل تـرانـزیت و حـمل و نـقل، انـرژی، تـجارت و گـردشـگری اسـت. مـا نیاز داریم اجـرای مـوثـر چـشم انـداز 2025 را از طـریق مکانیسم ھـا و طـراحی ھـای پیش بینی شـده شـتاب ببخشیم. شـورای وزیران می بـایست از وزرای بـخش ھـای ذیربـط و نیز دبیرخـانـه اکو بـه مـنظور تـبدیل این سـند بـه گـامی مـھم در راسـتای تـحقق اھداف و مقاصد عالیه سازمان، کمال حمایت را داشته باشند.

ظریف اضافه کرد: تـاسیس کریدور و فـعالیت ھـای مـدیریتی مـرتـبط بـا آن اولـویت سـازمـانی بـخش حـمل و نـقل اسـت. مـا در ایران سـرمـایه گـذاری عظیمی بـرای ایجاد حـلقه ھـای گمشـده انـجام داده ایم. بـا این حـال طـرح ھـای اسـاسی ھـمچون تـوافـقنامـه چـارچـوب حـمل و نـقل و تـرانـزیت)TTFA(ھمچنان در انتظار اجرا، از سوی کشورھای عضو است.

وزیر امور خارجه ایران گفت: بـه مـنظور افـزایش میزان تـجارت کل میان کشورھـای عـضو اکو که بسیار پـایین تـر از انـتظاراتـمان اسـت، بـه رویه ھـای دوجـانـبه و چـندجـانـبه بـه مـنظور تسھیل و ھـمسان سـازی تـجارت مـنطقه ای نیاز داریم تـا از این طـریق بـتوانیم مـناسـبات تـجاری مـان را سـریعتر، ارزان تـر و قـابـل پیش بینی تـر کنیم. انـجام تـراکنش ھـای مـالی بـا ارزھـای ملی، تـھاتـر، کاھـش ھـزینه ھـا و از بین بـردن تـاخیرھـا و تسـریع تـرخیص گـمرکی تـنھا بـرخی از رویکردھایی است که می بایست تقویت شوند.

وی با اشاره به اینکه ایجاد مـقاصـد گـردشـگری سـبز ھـمراه بـا ارائه مـحصولات مـتنوع و خـدمـات کیفی در مـنطقه یکی از اھداف چشم انداز 2025 اکو است، گفت: بھره بردازی از ظرفیت ھای شگرف ھمکاری در حـوزه گـردشـگری نیازمـند یک بـرنـامـه اقـدام ھـوشـمندانـه اسـت. مـا از ھـر ابتکاری که منجـر به تـقویت شـبکه تـمامی ذینفعان در حـوزه گـردشـگری شـود و نیز از راه انـدازی یک سـامـانـه الکترونیکی بـا اسـتفاده از فـناوری ھـای نـوین و بـه اشـتراک گـذاری دانش و بھروی ھا به منظور فعالیت ھای ھم آفرینی استقبال می کنیم.

ظریف ادامه داد: فعالیت ھای مرتبط با فناوری ھای اطلاعاتی و ارتباطی نیز می توانند به عنوان کاتـالیزوری بـرای پیشرفـت مـا عـمل کنند. در این رابـطه، مـا اھمیت ویژه ای بـرای اجـرای راھـبرد مـنطقه ای تـوسـعه اطـلاعـات و جـامـعه اکو 2025 و نیز بـرنـامـه اقـدام که در دومین نشست وزیران ارتباطات اکو در دسامبر 2017 در باکو مطرح شد، قایل ھستیم.

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه مـوفقیت سـازمـان مـا جـز بـا مـشارکت فـعالانـه تـمامی کشورھـای عـضو غیرقـابـل تـصور اسـت، گفت: تـرتیبات/مـوافـقتنامه های مـوسـوم بـه کمتر از عـضویت کامـل تـاثیرات منفی و بنیادین خـود را بـر عملکرد سـازمـان داشـته انـد. مـا نیاز داریم تـمامی اعـضای اکو را در فـعالیت ھـایمان مشارکت دھیم و در عوض اقتضا می کند اکو ارزش اضافه کرده خود را برای تمامی کشورھای عضو ثابت کند.

وی گفت: اھداف اصلی فرایند کنونی اصلاحات که در بیست و یکمین نشست وزیران اکو در 2013 در تھـران مـطرح شـد مشـتمل بـر ارتـقای ظـرفیت ھـای نـھادی، مـقرراتی و عملیاتی سـازمـان اسـت و بـه طـور بـالـقوه می تـوانـد بـه افـزایش چشمگیر اثـربخشی، کارایی، ارتـباط و عملکرد سازمان و دبیرخانه آن منجر شود.

ظریف گفت: جمھوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران اکو به طور کامل از فرایند اصـلاحـات حـمایت کرده و بیشترین انـعطاف پـذیری را از خـود بـه مـنظور تـامین مـنافـع و رفـع نـگرانی ھـای کشورھـای غیربنیانـگذار نـشان داده اسـت. اکنون زمـان آن فـرا رسیده است نیروی موردنیاز برای اصلاحات را بازتولید کنیم و بر نتایج امیدوارکننده اصلاحات توافق داشته باشیم.

وزیر امور خارجه ایران اضافه کرد: در زمـانی که چندجانبه گرایی به طور مرتب مـورد صـدمـه قـرار می گیرد، سـازمـان ھمکاری اقـتصادی بـا دھـه ھـا تجـربـه، بیش از پیش، اولین و بھـترین انـتخاب بـرای ارتـقای مـناسـبات اقـتصادی میان کشورھـای عـضو اسـت.

ظریف گفت: بـه رغـم سختی ھـایی که مـردم ایران در زمـان تـروریسم اقـتصادی و اقـدامـات قھـری یک جانـبه و ظـالـمانـه و بی پـروا تجـربـه می کنند، جـمھوری اسـلامی ایران بـه تعھـدات خـود نسـبت بـه اکو و بـرنـامـه ھـا و طـرح ھـایش ادامـه می دھـد. مـا طـرح ھـای ارتـباطی اکو در حـوزه حـمل و نـقل و تـرانـزیت، بـازار انـرژی و بـرق، فـناوری ھـای اطـلاعـاتی و ارتـباطی و ارتـباطـات دیجیتال و نیز صـنعت گـردشـگری بـه عـنوان بـه صـرفـه تـرین و پـربـازده تـرین طـرح ھـای مشـترک میان کشورھـای عـضو را مـدنـظر قـرار داده ایم. جـمھوری اسـلامی ایران آمـاده اسـت تـمامی ظـرفیت ھـای شـگرفی که در این حـوزه ھـا دارد را در اختیار کشورھـای اکو قـرار دھـد. این دعـوتی بـاز بـه نـمایندگی از بخش خصوصی ایران برای ھمتایانشان در منطقه اکو است.

وی با اشاره به اینکه تـرتیبات تـجاری اکو نیز اھمیت ویژه ای بـرای جـمھوری اسـلامی ایران دارنـد، گفت:اکوتـا و دیگر تـرتیبات تکمیلی درون مـنطقه ای می بـایست عملیاتی شـونـد تـا تـجار بـتوانـند مـشارکت کامـل خـود در تـوسـعه ھـمه جـانـبه و پیشرفـت مـنطقه و مـلت ھـای مـنطقه را داشـته بـاشـند. این رویه در دیگر مناطق دنیا نیز اتفاق افتاده است.

ظریف ادامه داد: ایران قـویا بـه اجـرای این طـرح از طـریق فـعالـسازی یا مـتنوع سـازی، تـرتیبات مـنطقه ای لازم در حـوزه ھـای تـجاری مـانـند تسھیل رویه ھـای گـمرکی و بـازرگـانی، حـوزه ھـای پـولی و بـانکی، حـمل و نـقل چـندوجھی، تـرتیبات امنیتی و مـرزی، مـبارزه بـا قـاچـاق و غیره متعھد است.

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان صحبت های خود با اشاره به نـقش بسیار مھمی که می بـایست در دبیرخـانـه اکو در راستا مشـترک تـمامی اعضای عضو ایفا شـود، گفت: مـا بـه عـنوان کشور ھـای عـضو نیاز داریم مـنابـع مـالی و انـسانی لازم بـرای این سـازمـان را مھیا کنیم تـا دبیرخـانـه بـتوانـد مـامـوریت خـود را انـجام دھـد. مـا از تـلاش ھـای دبیرکل و ھمکارانـش در دیگر نـھادھـای اکو از جـمله آژانـس ھـا و نـھادھـای تخصصی مـنطقه ای آن در اطمینان از اجـرای کامـل مـامـوریت ھـا مـصوب، اسـتفاده کامـل از مـنابـع در دسـترس و بھـره بـرداری کامـل از شـراکت بـا شـرکای جـدید و سنتی مـان بـویژه خـانـواده سـازمـان مـلل تشکر می کنیم. مـا از آنـھا انـتظار داریم اقدامات قاطعانه بیشتری در این حوزه ھا انجام دهند.

م

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: 9 دی 1398 بروزرسانی: 5 اردیبهشت 1399 گردآورنده: tour-thailand.ir شناسه مطلب: 26

به "ظریف: مـھم تریـن چـالـش اکو نـبود الـگوی مـناسـب بـرای ھـمکاری اقـتصادی است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ظریف: مـھم تریـن چـالـش اکو نـبود الـگوی مـناسـب بـرای ھـمکاری اقـتصادی است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید